Etusivu / Suomeksi / Ehdot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

 

Nimi ja kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on
Savonlinnan kaupunki.

Tarkoitus ja sen toteuttaminen
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:
• järjestää Savonlinnan Oopperajuhlat
• edistää ja tukea oopperataidetta
• edistää suomalaisen oopperamusiikin tunnetuksi tekemistä
• rakentaa vuorovaikutusta kansainvälisten oopperaorganisaatioiden välillä
Tarkoituksensa toteuttamiseksi:
• yhdistys hankkii varoja järjestämällä maksullisia oopperanäytäntöjä, taidemusiikkiesityksiä,
näyttelyjä, arpajaisia ja keräyksiä
• yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
• yhdistyksellä voi olla rahastoja, ja se voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen
osallisille.

Jäsenet
3 § Yhdistyksen jäseninä voivat olla kunnat, rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset ja muut
oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt, joiden jäsenyyden yhdistyksen valtuusto
hyväksyy. Yhdistys on oikeutettu kutsumaan kunniajäseniä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen
kokouksessa yksi ääni.

Jäsenmaksu
4 § Yhdistyksen hallituksen kokouksessa seuraavaa toimintavuotta varten päättämä jäsenmaksu
peritään jäseniltä vuosittain viimeistään toukokuun aikana.
Yhdistyksen valtuusto voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kuukauden ajalta.

Hallintoelimet

5 § Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokous sekä yhdistyksen valtuusto ja
toimeenpanevana elimenä on hallitus.

Yhdistyksen kokous

6 § Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi syys-marraskuussa. Yhdistyksen
kokouksen kutsuu koolle valtuusto. Kokouksen ajankohdan ja paikan määrää hallitus.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus ja valtuusto katsoo erittäin
tärkeän asian sitä vaativan tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä on ilmoitettua asiaa
varten sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt.
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen ja kokouksen esityslista on kirjallisesti toimitettava
jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta.
Ylimääräistä kokousta koskeva kutsu ja esityslista on samoin kirjallisesti toimitettava jäsenille
vähintään kuukautta ennen kokousta.
Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen valtuuston puheenjohtajan johdolla kokouksen
puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan.

Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
7 § Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. tarkastetaan hallituksen antama, yhdistyksen edellisen varsinaisen kokouksen jälkeen
laadittuihin toimintakertomuksiin ja yhdistyksen tileihin perustuva selostus yhdistyksen
toiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin selostus
antaa aihetta
2. päätetään yhdistyksen valtuuston jäsenille ja yhdistyksen tilintarkastajille suoritettavista
palkkioista ja muista korvauksista
3. valitaan seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti kestäväksi toimikaudeksi jäsenet
yhdistyksen valtuustoon siten kuin 8 §:ssä on määrätty
4. valitaan samaksi toimikaudeksi yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
joista toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja.
Tilintarkastajina voi toimia myös tilintarkastusyhteisö.
5. käsitellään ne yhdistystä ja sen toimintaa koskevat asiat, jotka yhdistyksen valtuusto ja hallitus
tai, sen mukaan kuin tämän §:n 2 momentissa on sanottu, yhdistyksen jäsen on esittänyt
yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi.
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu yhdistyksen jäsenen esitys on
kirjallisesti toimitettava hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista
kokousta, ja yhdistyksen valtuuston tai hallituksen on annettava siitä lausuntonsa.
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään vain asia, joka on aiheuttanut yhdistyksen
kokouksen koollekutsumisen.


Yhdistyksen valtuusto

8 § Yhdistyksen varsinainen kokous valitsee yhdistyksen valtuuston, jossa on vähintään
kaksikymmentä (20) ja enintään kaksikymmentäkuusi (26) jäsentä.
Jos valittu valtuuston jäsen eroaa toimikaudella, valtuustoa ei täydennetä toimikauden aikana.
Valtuuston jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään 3 toimikaudeksi.
Yhdistyksen valtuusto valitsee toimikaudekseen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa
keskuudestaan.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
1/3 muista jäsenistä on saapuvilla.

Yhdistyksen valtuuston kokoukset
9 § Yhdistyksen valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen
huhti-toukokuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa, aikana ja paikassa, jotka hallitus
määrää.
Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tahi kun vähintään
1/10 yhdistyksen valtuuston jäsenistä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti
hallitukselta pyytänyt.
Kutsu valtuuston kokoukseen on hallituksen toimitettava kullekin jäsenelle kirjallisesti vähintään
14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista.

Yhdistyksen valtuuston tehtävät
10 § Yhdistyksen valtuuston tehtävänä on:
1. päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja muista korvauksista
2. valita syyskokouksessa hallituksen puheenjohtaja, vara-puheenjohtajat ja hallituksen muut
jäsenet siten kuin 11 §:ssä on määrätty
3. vahvistaa seuraavaa vuotta koskeva oopperajuhlien toimintasuunnitelma ja talousarvio
4. tarkastaa kevätkokouksessa hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuotena
samoin kuin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päättää tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai
niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto antavat aihetta
5. käsitellä oopperajuhlien pitkäntähtäyksen toiminta-suunnitelmat ja muut periaatteellisesti
tärkeät asiat.

Hallitus
11 § Yhdistyksen lainmukaiseen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi
jäsentä. Yhdistyksen valtuusto valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, tilalle valitaan uusi jäsen seuraavassa
valtuuston kokouksessa.
Hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään 4 toimikaudeksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja
johdolla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä on läsnä.
Yhdistyksen valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on oikeus olla läsnä hallituksen
kokouksissa ja siellä ottaa osaa keskusteluun.
Kutsu hallituksen kokoukseen ja sen esityslista on lähetettävä kullekin jäsenelle sekä valtuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen tehtävät
12 § Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita. Tässä tarkoituksessa hallituksen tehtävänä
on:
1. huolehtia oopperajuhlien pitkäntähtäyksen toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta
2. päättää oopperajuhlien ohjelmistosta ja muista toimintaan liittyvistä tilaisuuksista laadittujen
toteuttamissuunnitelmien ja kustannusarvioiden pohjalta
3. valvoa oopperajuhlien toimintaa, taloutta ja maksuvalmiutta
4. ottaa ja erottaa festivaalijohtaja sekä taiteellinen johtaja ja muut johtavat toimihenkilöt sekä
määrätä heidän palkkauksestaan talousarvion puitteissa
5. laatia ja esittää yhdistyksen valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi oopperajuhlien seuraavan
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. laatia kertomus oopperajuhlien toiminnasta edellisenä vuonna ja yhdistyksen tilinpäätös sekä
esittää ne ja tilintarkastajien yhdistyksen hallinnosta ja tilinpidosta antama lausunto
yhdistyksen valtuuston kevätkokoukselle
7. valmistella muutkin yhdistyksen valtuuston ja yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä
huolehtia tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta
8. päättää jäsenmaksun suuruudesta
9. päättää oopperanäytäntöjen ja muiden tilaisuuksien pääsymaksuista
10. huolehtia yhdistyksen kokouksen ja valtuuston kokousten koollekutsumisesta ja niissä
käsiteltävien asioiden valmistelusta sekä päättää asioiden esittelystä
11. hyväksyä oopperajuhlien toimintaa ohjaavat periaatteet ja säännöt
12. suorittaa muut yhdistyksen kokouksen ja valtuuston sille määräämät tehtävät.

Toimikunnat
13 § Hallitus voi määrättyjen, erityistä asiantuntemusta vaativien tehtävien suorittamista varten asettaa
avukseen toimikuntia, joiden tehtävät hallitus määrittelee erikseen.
Toimikuntien jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset vahvistaa hallitus talousarvion
puitteissa.


Äänestykset hallintoelimissä

14 § Äänestykset yhdistyksen hallintoelimissä tapahtuvat avoimesti. Vaalit on kuitenkin toimitettava
suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muutoin puheenjohtajan ääni.
Tilit
15 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja on niiden samoin kuin muiden yhdistyksen
hallintoa ja taloutta koskevien asiakirjojen oltava valmiina tilintarkastajien tarkastettaviksi
viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 10 päivänä. Tilintarkastajien on annettava
tarkastuksesta kertomuksensa hallitukselle maaliskuun kuluessa, kuitenkin vähintään 2 viikkoa
ennen kevätkokousta.

Rahastot
16 § Yhdistyksellä on erillinen tukirahasto 2 §:ssä selostetun tarkoituksensa turvaamiseksi.
Tukirahaston kartuttamisesta ja käytöstä päättää valtuusto. Rahaston varat pidetään erillään
yhdistyksen varsinaiseen toimintaan liittyvistä varoista. Rahaston varojen käyttö edellyttää, että
hallituksen kussakin tapauksessa tekemästä esityksestä valtuusto toteaa yhdistyksen tarkoituksen
toteutumisen olevan taloudellisesti vakavasti uhattuna ja että vähintään 2/3 kokouksessa annetuista
äänistä kannattaa päätöstä rahaston varojen käyttämiseksi ilmoitettuun yksilöityyn
tarkoitukseen.
Yhdistyksellä voi olla myös muita rahastoja, joiden tarkemmista käyttöperiaatteista päättää
hallitus, ellei varojen käyttöön liity niiden luovuttajatahon tarkoitemääräyksiä.

Nimen kirjoittaminen
17 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja hallituksen määräämät toimihenkilöt, kaksi yhdessä.
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi yksin henkilöllä, jolle hallitus on erikseen
antanut siihen henkilökohtaisen oikeuden.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
18 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3
äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 ääntenenemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista
äänistä.
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat taidemusiikin edistämiseen Savonlinnan kaupungissa
sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.
19 § Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan
yhdistyslain säännöksiä.

(sääntömuutokset ennakkotarkistettu 18.8.2014)