Ehdot

Tietosuojaseloste

1.    Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry (y-tunnus: 0207403-8) ja Savonlinnan Oopperajuhlat Oy (y-tunnus: 0638386-6), (”Savonlinnan Oopperajuhlat”) käsittelee henkilötietoja; mitä henkilötietoja Savonlinnan Oopperajuhlat kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota Savonlinnan Oopperajuhlat noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Savonlinnan Oopperajuhlat suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä (yhdessä ”tietosuojalainsäädäntö”) ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Tietosuojasta huolehtiminen osa kaikkea Savonlinnan Oopperajuhlien liiketoimintaa.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Savonlinnan Oopperajuhlien tarjoamiin tapahtumapalveluihin ja muihin Savonlinnan Oopperajuhlien tarjoamiin palveluihin niin tapahtumapaikalla kuin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median palveluissa ja Savonlinnan Oopperajuhlien järjestämiin tilaisuuksiin. Lisäksi tietosuojaselostetta sovelletaan Savonlinnan Oopperajuhlien asiakkaiden (kuluttaja ja yritys), mahdollisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, palveluntarjoajien sekä median edustajien ja yhteyshenkilöiden, Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:n jäsenten, Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n osakkeenomistajien ja muiden edellä mainittuja palveluja käyttävien henkilöjen henkilötietojen käsittelyyn.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.

2.    Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry (y-tunnus: 0207403-8) ja Savonlinnan Oopperajuhlat Oy (y-tunnus: 0638386-6)

Yhteystiedot: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, puhelin (015) 476 750

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Tarja Halonen (etunimi.sukunimi@operafestival.fi)

Suoramarkkinointia koskevat pyynnöt lähetetään osoitteeseen: marketing@operafestival.fi

3.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • Savonlinnan Oopperajuhlien palveluiden ja tuotteiden tilaamiseen ja laskutukseen
 • palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen ja laadunvarmistukseen
 • palveluiden turvallisuuden varmistamiseen ja väärinkäytösten estämiseen sekä selvittämiseen ja riskienhallintaan
 • lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen
 • liiketoiminnan ja toiminnan suunnitteluun sekä kehittämiseen ja palveluiden ja tuotteiden tuotekehitykseen
 • palveluita koskevaan asiakastukeen, personoituun asiakaspalveluun ja kohdennettuun asiakasviestintään ja palveluiden käytön seurantaan
 • markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille ja medialle
 • Savonlinnan Oopperajuhlien sähköisen liiketoiminnan sopimussuhteisten yhteistyökumppaneiden palveluviestintään ja palvelusopimuksiin perustuvaan mainontaan
 • yhteydenpitoon osakkeenomistajien ja jäsenten kanssa

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Savonlinnan Oopperajuhlien ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde, joka perustuu Savonlinnan Oopperajuhlien tarjoaman palvelun tai tuotteen tilaamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin ja lakisääteisiin raportointivelvoitteisin.
Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu Savonlinnan Oopperajuhlien oikeutettuun etuun.

Lisäksi sähköinen suoramarkkinointi ja Savonlinnan Oopperajuhlien uutiskirjeen tilaaminen sekä Savonlinnan Oopperajuhlien verkkosivujen kautta kerättyjen henkilötietojen tallentaminen suoramarkkinointia varten voi perustua suostumukseen.

4.    Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietosisältö ja tietolähteet

Savonlinnan Oopperajuhlat kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

Henkilötiedot, joiden antaminen on välttämätöntä Savonlinnan Oopperajuhlien ja rekisteröidyn välisen sopimukseen ja/tai lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi sekä Savonlinnan Oopperajuhlien palveluiden tuottamiseksi, ilmoitetaan kussakin yhteydessä rekisteröidylle.

ääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen, asiakassopimuksen solmimisen yhteydessä tai asiakkuuden aikana, markkinoinnin yhteydessä tai verkkosivujen lomakkeiden kautta. Rekisteröity on voinut antaa Savonlinnan Oopperajuhlille tietoja myös esimerkiksi kilpailun tai arvonnan yhteydessä, verkkosivujen käytön yhteydessä tai tilaamalla sähköisen uutiskirjeen.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii. Lisäksi tietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä, kuten Väestörekisterikeskuksesta.

5.    Henkilötietojen säilyttäminen

Savonlinnan Oopperajuhlat säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei Savonlinnan Oopperajuhlat tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n osake- ja osakasluetteloa ja Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:n jäsenluetteloa päivitetään jatkuvasti, ja tiedot säilytetään pysyvästi. Uutiskirjeen tilanneiden tiedot säilytetään, kunnes rekisteröity peruuttaa tilauksen. Potentiaalisia asiakkaista koskevia tietoja säilytetään aktiivisen markkinoin ja sen suunnittelun ajan.

Yhteisöjen osalta rekisteröidyn henkilötietojen säilyttäminen on sidoksissa siihen, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii yhteisön edustajana Savonlinnan Oopperajuhlien suuntaan. Henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa kyseisen roolin päätyttyä.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa, ellei Savonlinnan Oopperajuhlia velvoittava lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempää aikaa.

6.    Henkilötietojen vastaanottajat

Savonlinnan Oopperajuhlien voi siirtää henkilötietoja sisäisesti Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:n ja Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n välillä.
Savonlinnan Oopperajuhlat voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Savonlinnan Oopperajuhlat varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.
Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot:

 • Emaileri Oy
 • Mediamaestro Oy
 • Webropol Oy
 • Microsoft

Henkilötietoja ei luovuteta muiden tahojen suoramarkkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa:

 • Lippupiste Oy

Henkilötietoja voidaan erityistapauksissa luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa.

Lisäksi Savonlinnan Oopperajuhlat voi joutua hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi. Lisäksi Savonlinnan Oopperajuhlat voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja, mikäli Savonlinnan Oopperajuhlat on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Mikäli Savonlinnan Oopperajuhlat on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä se voi joutua luovuttamaan rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tietosuoja turvataan myös ko. järjestelyissä, ja niistä ilmoitetaan rekisteröidylle asianmukaisesti tarvittaessa.

Tietojen luovutus kolmannelle tapahtuu pääsääntöisesti sähköisten tiedonsiirtoyhteyksien avulla, mutta tietoja voidaan luovuttaa myös muulla tavoin, kuten puhelimitse tai kirjeitse.

7.    Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. palveluntarjoajalla voi kuitenkin olla oikeus siirtää henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kolmanteen maahan siltä osin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi ja siltä osin kuin palveluntarjoaja käyttää palvelun toteuttamiseksi alihankkijoita jotka sijaitsevat EU:n/ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen siirtoihin sovelletaan lähtökohtaisesti Euroopan Unionin hyväksymiä mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirtämisestä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

8.    Henkilötietojen suojauksen periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Savonlinnan Oopperajuhlat käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
Savonlinnan Oopperajuhlat käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Sopimukset, ja muu alkuperäiskappaleina säilytettävä asiakirja-aineisto pidetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyoikeus on rajattu ainoastaan sinne oikeutetuille tahoille.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä tahoilla on työsopimuslain ja sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

9.    Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet.

Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön antamissa tapauksissa pyytää tietojensa poistamista.
Rekisterinpitäjä poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tietosuojalainsäädännön antamissa tapauksissa pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, Savonlinnan Oopperajuhlat rajoittaa tietoihin pääsyä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tai sähköisesti yllä mainituilla yhteystiedoilla. Pyyntöön tulee liittää riittävät yksilöintitiedot. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Savonlinnan Oopperajuhlat voi pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyynnöt. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.

10.    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.  Euroopan unionissa valituksen voi erityisesti tehdä asuin- tai työskentelyvaltion tai valtion, jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, tietosuojaviranomaiselle.

11.    EVÄSTEET

Jotta voisimme tarjota sinulle juuri sinua kiinnostavaa tietoa, saatamme tarkastella ostohistoriaasi ja ilmoittamiasi kiinnostuksen kohteita. Saadaksemme paremman kuvan kiinnostuksen kohteistasi, voimme myös yhdistää antamiasi tietoja evästeiden avulla keräämäämme dataan käynneistäsi verkkosivustollamme ja mobiilipalveluissamme.

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

12.    Muutoksen tietosuojaselosteeseen

Savonlinnan Oopperajuhlat kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, Savonlinnan Oopperajuhlat ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.

Tietosuojaseloste on julkaistu 25.5.2018