Oopperajuhlat

Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Oopperajuhlat Oy, englanniksi Savonlinna Opera Festival Ltd ja kotipaikka Savonlinna.

2 § Yhtiön toimiala 

Yhtiön tarkoituksena on Savonlinnan Oopperajuhlien tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö toimii konsertti- ja ohjelmatoimistona, tuottaa, markkinoi, ostaa ja myy ääni- ja kuvatallenteita, musiikkiteatteriproduktioita, lavaste-, puvusto-, näyttely- ja rakentamis­palveluita, matkailu- ja majoitus- ja ravintolapalveluita, matkamuistoja, vaatetusalan tuotteita sekä muita alaan liittyviä tuotteita ja palveluita. Lisäksi yhtiö harjoittaa laitevuokrausta.

Yhtiö edistää suomalaisen säveltaiteen tunnetuksi tekemistä.

Yhtiö pyrkii päätoimialallaan tukemaan ja edistämään kotimaista ja ulkomailta Suomeen suuntautuvaa matkailua.

3 § Osakkeiden lajit

Yhtiön osakkeet tuottavat erilaisen oikeuden yhtiössä seuraavasti:

A-sarjan osakkeet antavat kukin yhtiökokouksessa äänestettäessä 20 ääntä ja B-sarjan osakkeet antavat kukin yhden äänen.

A-sarjan osakkeen n:o 1 omistajalla on oikeus valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen yksi jäsen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää, että kaikki yhtiökokouksessa läsnä olevat tai edustetut A-sarjan osakkeiden omistajat yksimielisesti kannattavat muutosta. Lisäksi edellytetään, että 2/3 eduste­tuista B-sarjan osakkeista kannattaa muutosta.

4 § Osakeannit

Päätettäessä osakeanneista yhtiökokous päättää yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mihin osakesarjoihin kuuluvia osakkeita ja kuinka monta kussakin sarjassa annetaan.

Osakeanneissa on aina meneteltävä siten, että A-osakkeilla on ehdoton äänten enem­mistö kunkin osakeannin jälkeen.

A-sarjan osakkeiden nojalla on oikeus merkitä tai saada vain A-sarjan osakkeita. B-sarjan osakkeiden nojalla on oikeus merkitä tai saada vain B-sarjan osakkeita.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä halli­tuksen jäsenet yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa jäsenelleen tai jollekin muulle nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun kanssa.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta osakkeenomistajan yhtiölle tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä.

Osakkaan tai hänen edustajansa on, jos hän aikoo olla läsnä yhtiökokouksessa, ilmoitettava osallistumi­sestaan yhtiön toimistoon vähintään kolme päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

  1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten palkkioista ja kustannusten korvausperusteista;
  5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

  1. hallituksen jäsenet 3 §:stä aiheutuvin poikkeuksin;

sekä valittava tarvittaessa

  1. tilintarkastaja;

käsiteltävä

  1. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi 1.1.-31.12.

11 § Välimieslauseke

Riidat, toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on välimiesten ratkaistava siten kuin välimiesmenettelystä annetussa laissa lähemmin on säädetty.