Oopperajuhlat

Kannatusyhdistyksen säännöt

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

 

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinna. 


Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on: 

  • järjestää Savonlinnan Oopperajuhlat 
  • edistää ja tukea oopperataidetta sekä nuorten oopperataiteilijoiden kehitystä 
  • edistää suomalaisen oopperamusiikin tunnetuksi tekemistä 
  • rakentaa vuorovaikutusta kansainvälisten oopperaorganisaatioiden välillä 

 taiteellisesti korkeatasoisella ja taloudellisesti kestävällä tavalla. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi: 

  • yhdistys hankkii varoja järjestämällä maksullisia oopperanäytäntöjä, konsertteja, 
  • koulutuksia, kursseja, näyttelyjä, arpajaisia, keräyksiä ja tuotemyyntejä. 
  • yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 
  • yhdistyksellä voi olla rahastoja, ja se voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. 


Jäsenet

3 § Yhdistyksen jäseninä voivat olla kunnat, rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt, joiden jäsenyyden yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistys on oikeutettu kutsumaan kunniajäseniä ja taiteellisesti ansioituneita taiteilijajäseniä. Jokaisella yhdistyksen hallituksen hyväksymällä jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä YhdL 14 §:n mukaisin perustein sekä lisäksi jäsenen, jonka menettely vahingoittaa yhdistyksen toimintaa, tai joka on menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut muiden yhdistyksen jäsenten toimintaa. Ennen erottamispäätöksen tekemistä hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. 


Jäsenmaksu

4 § Yhdistyksen hallituksen kokouksessa seuraavaa toimintavuotta varten päättämät jäsenmaksut peritään jäseniltä vuosittain viimeistään toukokuun aikana. 

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kolmen (3) kuukauden ajan maksun eräpäivästä. Mikäli maksu on erääntynyt yli kolmen (3) kuukauden ajalta jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan. 

Kunniajäsen ja taiteilijajäsen ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvollisuudesta. 


Hallintoelimet
 

5 § Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokous sekä yhdistyksen valtuusto ja toimeenpanevana elimenä on hallitus.  


Yhdistyksen kokous

6 § Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään joka vuosi syys-lokakuussa. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksen ajankohdan ja paikan määrää hallitus. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus ja valtuusto katsoo erittäin tärkeän asian sitä vaativan tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä on ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt. 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille vähintään kuukausi (1) ennen kokousta. Kutsu toimitetaan sähköpostitse ja julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. 

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen valtuuston puheenjohtajan johdolla kokouksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan. 

Hallitus päättää kokouksen toteuttamistavasta, mukaan lukien etäyhteydellä osallistumisen. 

Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa ovat sellaiset jäsenet, jotka hallitus on hyväksynyt yhdistyksen jäseneksi viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle (sen hallitukselle) viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. 


Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

7 § Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. tarkastetaan hallituksen antama, yhdistyksen edellisen varsinaisen kokouksen jälkeen laadittuun vuosikertomukseen ja yhdistyksen tileihin perustuva selostus yhdistyksen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin selostus antaa aihetta 

2. päätetään yhdistyksen valtuuston jäsenille ja yhdistyksen tilintarkastajille suoritettavista palkkioista ja muista korvauksista 

3. valitaan jäsenet yhdistyksen valtuustoon siten kuin 8 §:ssä on määrätty 

4. valitaan seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti kestäväksi toimikaudeksi yhdistykselle tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT tilintarkastusyhteisö. 

5. käsitellään ne yhdistystä ja sen toimintaa koskevat asiat, jotka yhdistyksen valtuusto ja hallitus tai yhdistyksen jäsen on esittänyt yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi 

6. käsitellään oopperajuhlien pitkäntähtäyksen toimintasuunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat. 

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu yhdistyksen jäsenen esitys on kirjallisesti toimitettava hallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen yhdistyksen varsinaista kokousta, ja yhdistyksen valtuuston tai hallituksen on annettava siitä lausuntonsa. 

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään vain asia, joka on aiheuttanut yhdistyksen kokouksen koollekutsumisen. 


Yhdistyksen valtuusto

8 § Yhdistyksen valtuustoon kuuluu kaksikymmentäyksi (21) jäsentä. 

Jos valittu valtuuston jäsen eroaa toimikaudella, valtuustoa ei täydennetä ennen seuraavaa yhdistyksen varsinaista kokousta. 

Valtuuston jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa valitaan uudet valtuuston jäsenet siten, että vuosittain valitaan kolmannes (1/3) valtuuston jäsenistä. Valtuuston jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään 3 toimikaudeksi. Valtuuston toimikausi alkaa heti yhdistyksen kokouksen jälkeen. 

Yhdistyksen valtuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa keskuudestaan. Valtuuston puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta ja varapuheenjohtajat valitaan vuosittain. 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 1/3 muista jäsenistä on saapuvilla. 


Yhdistyksen valtuuston kokoukset

9 § Yhdistyksen valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen huhti-toukokuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa, aikana ja paikassa, jotka hallitus määrää. 

Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tahi kun vähintään 1/10 yhdistyksen valtuuston jäsenistä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti hallitukselta pyytänyt. 

Kutsu valtuuston kokoukseen on hallituksen lähetettävä kullekin jäsenelle sähköpostitse vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista. 

Valtuuston kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 


Yhdistyksen valtuuston tehtävät

10 § Yhdistyksen valtuuston tehtävänä on: 

1. valvoa hallituksen toimintaa 

2. päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja muista korvauksista 

3. valita syyskokouksessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen muut jäsenet siten kuin 11 §:ssä on määrätty 

4. toimia kaikin parhain tavoin oopperajuhlien mesenaattina yhdistyksen tarkoitusta toteuttaen 

5. käsitellä oopperajuhlien seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

6. tarkastaa kevätkokouksessa hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuotena samoin kuin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto antavat aihetta 

7. päättää tukirahaston kartuttamisesta ja käytöstä. 


Hallitus
 

11 § Yhdistyksen lainmukaiseen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kuusi jäsentä. Yhdistyksen valtuusto valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, tilalle valitaan uusi jäsen seuraavassa valtuuston kokouksessa. 

Hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään 3 toimikaudeksi. Hallituksen toimikausi alkaa aina kalenterivuoden alkaessa, 1.1. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja johdolla. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä on läsnä. Yhdistyksen valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja siellä ottaa osaa keskusteluun. 

Kutsu hallituksen kokoukseen ja sen esityslista on lähetettävä kullekin jäsenelle sekä valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille viimeistään viikkoa ennen kokousta. 


Hallituksen tehtävät

12 § Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita. Tässä tarkoituksessa hallituksen tehtävänä on:

1. huolehtia oopperajuhlien pitkäntähtäyksen toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta

2. päättää oopperajuhlien ohjelmistosta ja muista toimintaan liittyvistä tilaisuuksista laadittujen toteuttamissuunnitelmien ja kustannusarvioiden pohjalta 

3. valvoa oopperajuhlien toimintaa, taloutta ja maksuvalmiutta 

4. ottaa ja erottaa oopperajuhlien johtaja sekä taiteellinen johtaja ja muut johtavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkauksestaan talousarvion puitteissa 

5. laatia ja esittää valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi oopperajuhlien seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

6. laatia kertomus oopperajuhlien toiminnasta edellisenä vuonna ja yhdistyksen tilinpäätös sekä esittää ne ja tilintarkastuskertomus valtuuston kokoukselle 

7. valmistella muutkin yhdistyksen valtuuston ja yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä huolehtia tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta 

8. päättää jäsenmaksujen suuruudesta 

9. huolehtia yhdistyksen kokouksen ja valtuuston kokousten koollekutsumisesta ja niissä käsiteltävien asioiden valmistelusta sekä päättää asioiden esittelystä 

10. hyväksyä oopperajuhlien toimintaa ohjaavat periaatteet ja säännöt 

11. päättää yhdistyksen jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta 

12. suorittaa muut yhdistyksen kokouksen ja valtuuston sille määräämät tehtävät.

 

Toimikunnat  

13 § Yhdistyksellä on nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset: 

  1. valtuuston kokoonpanosta yhdistyksen kokoukselle 
  2. hallituksen kokoonpanosta valtuuston kokoukselle 
  3. uuden hallituksen jäsenen valitsemisesta eronneen jäsenen tilalle. 

Nimitystoimikunnan muodostavat Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry.:n valtuuston puheenjohtajisto ja hallituksen puheenjohtajisto. Toimikunnan puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja. Nimitystoimikunta voi kutsua tarpeen mukaan asiantuntijoita toimikunnan kuultavaksi. 

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle toimikunnan puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan päätöksissä tulee pyrkiä yksimielisyyteen. 

Hallitus voi määrättyjen, erityistä asiantuntemusta vaativien tehtävien suorittamista varten lisäksi asettaa avukseen muita toimikuntia, joiden tehtävät hallitus määrittelee erikseen. 

Toimikuntien jäsenille maksettavat palkkiot ja muut korvaukset vahvistaa hallitus talousarvion puitteissa. 


Äänestykset hallintoelimissä
  

14 § Äänestykset yhdistyksen hallintoelimissä tapahtuvat avoimesti. Vaalit on kuitenkin toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muutoin puheenjohtajan ääni. 


Tilit
  

15 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja on niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloutta koskevien asiakirjojen oltava valmiina tilintarkastajien tarkastettaviksi viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Tilintarkastajien on annettava tarkastuksesta kertomuksensa hallitukselle huhtikuun kuluessa, kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen valtuuston kevätkokousta. 


Rahastot
 

16 § Yhdistyksellä on erillinen tukirahasto 2 §:ssä selostetun tarkoituksensa turvaamiseksi. Tukirahaston kartuttamisesta ja käytöstä päättää valtuusto. Rahaston varat pidetään erillään yhdistyksen varsinaiseen toimintaan liittyvistä varoista. Rahaston varojen käyttö edellyttää, että hallituksen kussakin tapauksessa tekemästä esityksestä valtuusto toteaa yhdistyksen tarkoituksen toteutumisen olevan taloudellisesti vakavasti uhattuna ja että vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa päätöstä rahaston varojen käyttämiseksi ilmoitettuun yksilöityyn tarkoitukseen. 

Yhdistyksellä voi olla myös muita rahastoja, joiden tarkemmista käyttöperiaatteista päättää hallitus, ellei varojen käyttöön liity niiden luovuttajatahon tarkoitemääräyksiä. 


Nimen kirjoittaminen
 

17 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja oopperajuhlien johtaja (toimitusjohtaja) yksin ja varapuheenjohtajat sekä hallituksen muut jäsenet, kaksi yhdessä. 

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi yksin henkilöllä, jolle hallitus on erikseen antanut siihen henkilökohtaisen oikeuden. 


Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 ääntenenemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. 

Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat oopperamusiikin edistämiseen sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää. 

19 § Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 


Siirtymäsäännös
  

20 § Ensimmäisessä näiden sääntöjen alaisessa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa päätetään ja viime kädessä arvotaan kolme vuotta lyhyemmistä valtuuston toimikausista. 

Edellä mainittu koskee ensisijaisesti vähintään yhden kokonaisen valtuuston kolmivuotistoimikauden istuneita valtuuston jäseniä siten, että kolmannes (1/3) koko valtuuston jäsenistä on erovuorossa 2024 ja kolmannes (1/3) koko valtuuston jäsenistä on erovuorossa 2025 

 

Voimassaolevat säännöt
Voimassaolon alku: 02.02.2024 11:00:03